Posts

Pagsamba o Pagwaldas o Nakakapanghinayang na Pagtatapon

Pagsamba o Pagwaldas o Nakakapanghinayang na Pagtatapon

True Worship or Just Lavish Squander

Jn. 11:55-57; 12:1-8 (cf. Matt 26:6-13; Mk 14:3-9)

 1. Pagbibigay halaga. Consider what Mary has done unto Jesus: Is it just a lavish squander of resources or is this true worship? How do we place value on someone or something? How we treat people will be based on how we value them.
 2. Noong una, may dula sa TV na pinamagatang “Home Along Da Riles” na iyong biyenan ni Dolphy, si Dely Atayatayan ay may linya na nagpatanyag sa kaniya na kapag nagagalit sa isang tao o kay Dolphy o si Matutina ay laging tinatanong sa kanila, “Magkano ka?” How much are you worth or how much is everyone worth? According to an issue of Readers’ Digest in 1991, the chemical assay of an average human being is made up of the following: iron-medium sized nail file; lime (apog) enough to whitewash a chicken shed (kulungan ng manok); magnesium for one dose of salt; phosphorus-2,200 matchstick; potash for a firecracker; sulphur enough to rid a small dog of fleas; sugar to sweeten 7 cups of tea; fat to make 7 bars of soap. Lahat-lahat ay magkakahalaga ng P Kaya malakas ang loob ni Dely Atay atayan na magtanong, “Magkano ka?”
 3. Sa maraming usapin at tunggalian sa paksa ng abortion o pagpapalaglag ng bata, ito ang tanong, “ano ang halaga ng bata na 2 o 3 buwan sa sinapupunan o iyong
  marioq-copy-copy

  Rev. Archbishop Mario I. Quitoriano

  bagong panganak na bata na basta nalang iniiwanan ng ina sa basura o pintuang daan ng isang bahay?” How much is that baby worth? O yaong matatanda na mahihina na na wala nang maidadagdag pakinabang salipunan kundi magpaalaga na lang? Anong halaga nila?

 4. Kung tutuusin mo, kung gaano kahalaga sa atin ang isang tao ay makikita kung paano ang trato o pakikitungo mo sa kanila. Kung mayroon kang bisita, ano ang plato na paghahandaan mo sa kaniya? Plastic o porcelana o iyong mga plato na kailanaman ay hindi pa ninyo nagamit? Yaong kubyertos na Oneda o yaong tig-P50/dosena?
 5. Ngayon, maaari na kayong tanungin, “Anong halaga ng Panginoong Jesucristo sa inyo? ”Maaaring isagot ninyo ay “Walang hanggang halaga.” He is priceless. But the question is more on how do you value the Lord Jesus? Ang tanong ay ano ang iyong pagpapahalaga sa Panginoong Jesucristo? Mahalaga ito sa pagkat ito ang batayan ng iyong pagtrato sa Panginoong Jesus. Maaari nating awitin, “I Surrender All” subalit ang ating mga buhay ay hindi naman naisuko ang lahat sa Panginoong Jesucristo.
 6. Sa mga talatang ating natunghayan, kung magkaroon tayo ng survey, ay may apat na uri ng pangkat ng mga tao na may iba’t ibang pagpapahalaga o pagtrato sa Panginoong Jesucristo.Tignan natin kung nasaang pangkat tayo.
 7. Sa Jn. 11:55-57, marami ang nagsipunta sa Jerusalem upang maghanda para sa pista ng Passover[1], o Pesach (Heb.) o Paskua (Tag.) At marami sa mga ito ang nagtatanong-tanong, mga usisero at usisera. Noong panahon na iyon, ibinilang ng mga Pariseo at mga escriba at mga saserdote na ang Panginoong Jesucristo ay “WANTED”, Public Enemy No. 1. Ang tanong ng mga “usi” ay “Paparito kaya si Jesus sa pista?” Bawat pagtitipon patungkol sa Panginoong Jesucristo, iyan man ay “worship service” o “Bible study” ay may sumasama sa fellowship hindi upang sumamba kundi magmasidmasid, ano ang maiulat, anong latest. Gustong Makita nila si Lazarus na ibinangon mula sa mga patay.
 8. Tanong: Ikaw, bakit ka naparito? Upang mag-usisero, mag-usisera? Pansinin sa John chp 12 na itong mga “usi” ang nag-welcome sa Panginoong Jesucristo noong papasok ang Panginoon sa Jerusalem na isinisigaw, “Hosanna; Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.” (Jn. 12:13) Ngunit itong mga taong ito, bagamat nakita nila ang mga himala ng Panginoong Jesus at bagamat sinabi ni Pilato, “ I find no fault in Him” (Lk 23:4; Jn 18:38; 19:4, 6), sila ang sumigaw kay Pilato, “Crucify Him.” Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, “O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! Behold, your house is left unto you desolate.For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessedis he that cometh in the name of the Lord.” (Mat 23:37-39)
 9. Subalit anong halaga ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Nothing but a piece of conversation. Basta mayroon lang mapag-usapan o mapag-tsismisan. These are the most unpredictable people; they could be your friends at one time, then next time, they could be your enemies.
 10. Pangalawang pangkat – mga saserdote at mga escriba.
 11. Itong mga pinuno ng relihiyon ay kaya lamang nasa poder at kapangyarihan ay sapagkat napapakasangkapan sila sa mga Romano; “live and let live policy”. Subalit ang Panginoong Jesus ay banta (threat) sa kanila sapagkat kung ang mga tao ay sumunod kay Jesus, mawawalaan sila ng kapamahalaan. Kaya upang masaway itong banta sa kanila, ninais kahit ang mga magkatunggaling puwersa ng Pariseo at Saducceo ay magkaisa upang malabanan at maipapatay si Jesus. These are not religious leaders but politicians. In politics, you do not have permanent friends nor permanent enemies; only permanent interests. Whatever is expedient at the moment (pragmatic, practical).
 12. Anong halaga ni Jesus sa kanila? Expendable. Magkano upang ipagkanulo? Anong mahalaga sa kanila? Kapangyarihan sa mundo. (Matt. 16:26)
 13. Sa kabilang dako at kaibayo sa dalawang naunang pangkat-may isa sa bahay ni Simon na ketongin sa Betania[2],si Maria bagamat si Martha at si Lazarus ay naroon na kasama si Mary.
 14. Si Mary, hindi niya binilang ang halaga, walang ipagkakait sa pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo, Hindi alintana ang panganib na pati sila ay mapapasama sapagkat ang binibigyan ng parangal ay pinagbintangang criminal. Sa ating batas, ang pagkupkop sa mga criminal ay isang criminal offense, an accessory to the crime. Subalit iyon ay larawan ng tunay na mananampalataya na handa na magpakasakit para sa Panginoong Jesucristo. True worship is very costly, in fact, it is priceless. Walang salitaan, subalit ang kaniyang mga gawa ay sumisigaw ng malakas na papuri sa Panginoong Jesucristo. Ibinuhos niya sa Panginoong Jesucristo ang mamahaling unguento na ang halaga ay isang taon na suweldo ng pangkarinawang manggagawa. Ang unguento na ibinuhos sa Panginoon ay sumisigaw – “For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as refuse, in order that I may gain Christ and be found in Him.” (Phil 3:8-9) Walang ipinagkait si Mary sa kaniyang pagmamahal sa Panginoon. Mary kept the most precious not for herself but for the Lord Jesus Christ. Ang pangkaraniwang tao ay inaangkin ang pinakamabuti para sa kaniya subalit ang umiibig na Mary, ay ibinigay niya ang pinakamabuti hindi para sa kaniyang sarili kundi para sa minamahal niyang Panginoong Jesucristo. Tanging ang Panginoong Jesucristo ang makakapagpabago ng tao na makasarili upang sabihin, “Not I but Christ lives in me.”
 15. Anong halaga ng Panginoong Jesucristo kay Maria? Sa kaniya, ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang mahalaga, hindi lamang pinakamahalaga, kundi “Christ is all in all”. Jesus is the only reason for everything. Ang tunay na pagsambasa Panginoong Jesucristo ay may pagpapakasakit. Maraming mga tao na sumasamba lamang sa Panginoong Jesucristo when it is convenient. May mga tao na sumasamba dahil obligasyon. Love goes beyond obligation. When you love the Lord, worship is not compelled. It flows spontaneously; it takes all of you. Mary was saying, “Here I am, broken and spilled out for my love for Jesus.” It is an offering of total self. Nothing left, nothing kept behind. Kay Mary, ang kaniyang pagsamba ay dahil sa kaniyang pagibig sa Panginoong Jesucristo. Then worship is no longer based on what is convenient; it is no longer an obligation.It has becomes a fragrant aroma to the Lord Jesus. This is true worship.
 16. Mayroon pang isa na nagbigay ng halaga sa Panginoong Jesucristo ngunit sa nakakahiyang halaga ng pagkanulo – 30 pirasong pilak, halaga ng isang alipin.
  1. Kay Judas, 30 pirasong pilak ay sapat na halaga upang kaniyang ipagkanulo at ipagbili ang Panginoong Jesucristo.
  2. Marami sa mga tao na ang tingin kay Jesus ay alipin – a celestial errand boy, utusan sa sangkalangitan. Sasabihin nila, “Bigyan mo ako nito, bigyan mo ako niyan, bigyan mo ako niyon.” Pagkatapos, bye-bye na kay Jesus.
 17. Sa iyo, anong halaga ang Panginoong Jesucristo sa iyo? Anong halaga ang ibigay sa iyo upang ipagbili mo Siya at iwanan Siya?
  1. Liban na ang isang tao ay tunay na magsabi, “I have left all and followed you”, ma-presyohan ang tao. Maaaring hindi sa 1million, hindi sa 10 million, hindi sa 100 million or much more. But if satan offers you the world (Matt. 4:8-10), will you betray Jesus and leave Him? Many have left Jesus for the world but the Lord said, “For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?” (Mat 16:26) You may think you have gained the world, but, in fact, you have lost everything because you have rejected Jesus Christ, your only Savior and eternal life. Marami sa ngayon, dahil sa babae o lalake lang, iiwanan na si Jesus. Iyong mga iba, dahil lang sa bisyo (alak, sigarilyo, sugal), pipiliin nila ang bisyo at iiwanan si Jesus. Ang mga iba, dahil lamang sa pera, kapangyarihan o katanyagan, iiwanan na nila si Jesus.
  2. Praise is always with a price.
 18. Sa kabilang dako, sinasabi ng Banal na Kasulatan, “I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” (Rom 12:1-2) Alang-alang sa kaawaan ng Panginoon, Siya ay napakasakit para sa atin. Kaya tayo rin ay magpapakasakit sa pagaalay natin ng ating sarili bilang buhay na hain na banal at kaaya-aya sa Panginoon.
 19. Sabi ni David noong siya ay maghandog sa Panginoon upang matigil ang peste o salot sa Israel at Judah, ibinibigay ni Araunah ang giikan at ang mga kagamitan sa giikan at ang baka upang gamitin ni David sa paghahandog ng haing susunugin sa Panginoon. Ngunit sabi ni David, “Nay,but I will surely buy it of thee at a price; neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing.” (2 Sam. 24:24)
  1. Your sacrifice for Jesus is too precious to Him to be forgotten. It will not be wasted and will be in the memory of Jesus. Bakit? Sabi ng Panginoon Jesucristo patungkol kay Mary, “Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.” (Mat 26:13) Anong sacrifice of praise mo para kay Jesus? Umaawit tayo, “We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord.” Tutuo na napakahirap magpuri kay Jesus kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng bagyo sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay nakakapagpuri kahit puno ng pagpapakasakit at ang dinadala mo kay Jesus ay ang pinakamaganda, hindi iyan kailanman makakalimutan ng Panginoon na makatarungan sa lahat.
  2. Kaya ang tanong ko saiyo, tanong ko sa aking sarili, anong halaga ni Jesus sa iyo?
 20. Will you stop believing and praising Him because the price is too high? Or will the world buy you out of Jesus? Before you answer the question, remember that it was Jesus who was the first one to be bruised, wounded, striped, bled and broken and spilled out until death for you and me. Jesus was broken that we might be saved from damnation and made whole.
 21. Kung higit na mahalaga sa iyo ang sanlibutan at ang maidudulot ng sanlibutan kaysa ang Panginoong Jesucristo at tinanggihan mo si Jesus upang ibuhos mo o isuko mo sa Kaniya ang buhay mo, ang iyong lahat, pagharap mo sa Panginoon sa araw ng paghuhukom, tatanggihan ka rin Niya sa harap ng Dios Ama at ikaw ay nakalaan sa impiyerno at dagat-dagatang apoy.
 22. Kung ang Panginoong Jesucristo ang higit na mahalaga sa iyo, kung ganoon wala kang ipagkakait kay Jesus. Sa tingin ng mundo, pagaakasaya, pagsasayang, pagwaldas. Ngunit sa Panginoong Jesucristo, napakahalaga na hindi Niya makakalimutan kailanman ang pagpapakasakit mo alang-alang sa Kaniya. In fact, the Lord Jesus has written your name in His book, the Lamb’s Book of Life.
 23. Then we have no recourse but to commit our all to Jesus “for the love of Christ constraineth us and we thus judge…that Jesus died for all so that they which are alive should not henceforth live unto themselves but unto Him who died for them and rose again.” (2 Cor. 5:14-15)

By Rev. Mario I. Quitoriano

Song: Broken and Spilled Out

One day a plain village woman
Driven by love for her Lord
Recklessly poured out a valuable essence
Disregarding the scorn
And once it was broken and spilled out
A fragrance filled all the room
Like a prisoner released from his shackles
Like a spirit set free from the tomb

Broken and spilled out
Just for love of you, Jesus
My most precious treasure
Lavished on thee
Broken and spilled out
And poured at your feet
In sweet abandon
Let me be spilled out
And used up for Thee

Lord you were God’s precious treasure
His loved and his own perfect Son
Sent here to show me the love of the Father
Just for love it was done
And though you were perfect and holy
You gave up yourself willingly
You spared no expense for my pardon
You were used up and wasted for me

Broken and spilled out
Just for love of me Jesus
God’s most precious treasure
Lavished on me
Broken and spilled out
And poured at my feet
In sweet abandon
Lord you were spilled out
And used up for me.

[1]Pesah, Pesakh, Yiddish: Peysekh) is a Jewish and Samaritan holy day and festival commemorating God sparing the Jews when He killed the first born of Egypt followed by the seven day Feast of the Unleavened Bread commemorating the Exodus from Egypt and the liberation of the Israelites from slavery.
[2]A village, 15 furlongs (furlong=201 meters) or 3km from Jerusalem (John 11:18), on the road to Jericho, at the Mount of Olives (Mark 11:1Luke 19:29), where lived “Simon the leper” (Mark 14:3) and Mary, Martha and Lazarus (John 11:18 f). This village may justifiably be called the Judean home of Jesus, as He appears to have preferred to lodge there rather than in Jerusalem itself (Matthew 21:17Mark 11:11). Here occurred the incident of the raising of Lazarus (John 11) and the feast at the house of Simon (Matthew 26:1-13Mark 14:3-9Luke 7:36-50John 1:2:1-8) andthe Lord’s Ascension (Luke 24:50-51).

PS: Anyone may freely use this as a Sermon or topic for Bible Study. May the Lord Jesus bless His word as it goes out to the world.

 

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: