Posts

Mga Kapasubalian Na Dapat Tupdin Ng Mga Banal Sa Panginoong Jesucristo

Mga Kapasubalian Na Dapat Tupdin Ng Mga Banal Sa Panginoong Jesucristo

Rev. 14:12

 1. Paraan ng pagpapahayagng Panginoong Dios sa nilalang lalo pa sa tao. Na ang Panginoong Dios ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng 7 kaparaanan:
 • Kaniyang salita,
 • sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip
 • mga pangyayayri
 • mga himala
 • sa mga nilalang
 • sa budhi ng tao, at
 • sa pagkakatawang-tao ng Dios Anak at nanaog sa lupa at tumahan sa ating kalagitnaan upang maipahayag ang biyaya at katotohanan at mamasdan natin ang kaluwalhatian ng Dios sa Kaniyangsarili.
 1. Paano nagpapahayag ang Dios sa nilalang? May Kani-kaniyang gawain ang tatlong Persona na nasa iisang uri ng pagka-uring Dios, samakatuwid, ang Dios Ama at ang Dios Anak at ang Dios Espirito Santo. Here in the of Book of Revelation, God is revealing to us things which must shortly come to pass. Paano?
 2. Iyong Dios Ama. Doon sa Book of Revelation, naroon iyong ultimate picture of how God reveals things which must shortly come to pass. The Book of Revelation is a book on the last days. Sinasabi sa Rev. 1:1, “The revelation of Jesus Christ which God gave unto Him to show unto His servants things which must 
  marioq-copy-copy

  Rev.  Archbishop Mario I. Quitoriano

  shortly come to pass.” Samakatuwid and may kapahayagan at nagpapahayag ng directa sa nilalang o sa mga lingkod ng Panginoong Jesus ay ang Dios Anak, ang Panginoong Jesucristo at ang nagbigay ng kapahayagan na ito sa Panginoong Jesucristo ay ang Dios Ama at ito ay ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo ng directa sa Kaniyang lingcod na si Apostol Juan upang isulat ang lahat na ipinapahayag at ipinapakita ng Panginoong Jesucristo sa kaniya. Samakatuwid, hindi nangungusap ng directa ang Dios Ama kundi sa pamamagitan ng Dios Anak kaya sa Mount of Transfiguaration ang Dios Ama ay nagsabi ng “Hear ye Him”. Samakatuwid, sinasabi ng Dios Amana ang ating papakinggan ay ang Kaniyang sinisinta at kinalulugdan na Anak, ang Panginoong Jesucristo. (Matt. 17:5)

 3. Iyong Dios Espirito Santo. At sa Rev. 1:9-11 ay sinasabi ni Apostol Juan, “I, John, your brother in tribulation and in patience and in the kingdom of Jesus Christ , was in the isle of Patmos for the word of God and the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord’s day and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, “I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.” Therefore, it was the Holy Spirit who gave the enablement to John to be able to perceive and write what the Lord Jesus Christ was revealing to him. Ito ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 2Pe 1:21, “For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.”
 4. Iyong Dios Anak. On the other hand, ang Holy Spirit ay hindi mangungusap patungkol sa Kaniyang sarili kundi yaon lamang sinabi ng Panginoong Jesucristo and Kaniyang ipapahayag. (Jn. 14:26 – the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you; 15:26 – even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me.) Kaya ang sinasabi ng Banal na Espirito (Heb. 3:7; 4:7 – Today (today is everyday) when you hear His voice, harden not your hearts.) Hindi sinasabi ng Holy Spirit, “Hear my voice” kundi “Hear His voice,” samakatuwid, ang salita ni Jesus. How do we hear the voice of Jesus? (Jn. 10:26-27) Datapuwa’t hindi kayo nagsisampalataya, sapagka’t hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mgatupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin:) At ang Ama ay hindi Niya sinasabi na “Hear my voice’ kundi “Hear ye Him.” Kaya ang ang mga tupa, o tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ang kanilang pinakikinggan ay hindi ang salita ng tao, hindi ang salita ng santo o santa, hindi ang salita ng papa, kundi ang salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya ditto sa Book of Revelation ang ating pinapakinggan ay ang salita ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang salita ng Dios ay siya ring patutuo ni Jesucristo.(Rev. 19:10)
 5. Sa ating binasasa Revelation chapter 14, ang mga tao ay nahahati sa dalawang pangkat. Ang una ay yaong mga gustong mabuhay at sila ay sumamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanilang noo, o sa kanilang kamay subalit ang kahihinatnan ng mga ito ay makakasama nila si satanas at lahat ng mga suwail sa pakakabulid sa dagat-dagatang apoy at asupre sa pagdurusa, gabi at araw, hanggang sa walang hanggan. Ito ang mga nasa maling pagaakala na maililigtas nila ang kanilang buhay sa mabubuting gawanila. (Matt. 16:25) Sa kabilang dako, ang ikalawang pangkat ay ang mga nagtiis ng kapighatian at ng kagipitan hanggang kamatayan sa halip na sumambasa halimaw o anti-Cristo upang mabuhay. Itong mga nagtiis at nanatiling tapat sa Panginoong Jesucristo hanggang kamatayan ay ang mga banal. Ito ang mga nawalaan ng buhay alang-alang sa Panginoong Jesucristo. (Matt. 16:25) Sa kanila ang mabuhay ay si Cristo at ang mamatay ay pakinabang (Phil. 1:21) Ito ang mga papasok sa bagong langit at bagong lupa na doon ay nananahan ang katuwiran at papahirin ni Jesus ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan kailanman; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man sapagkat ang mga bagay nang una ay naparam na.(Rev. 21:4) Ito ang mga pangkat ng mga banal o hinirang o saints.

May mga katangian at kapasubalian ng pagiging kabilang sa mga banal ayon sa Rev 14:12:

 1. they keep the commandments of God; iniingatan nila ang mga kautusan ng Dios
 2. they keep the faith of Jesus; iniingatan nila ang pananampalataya ni Jesus.
 3. They keep the commandments of God. Ang daminiyanngunit ang buod ng mga commandments (more than 600) ay mgaito:
 4. God the Father’s commandment. Joh 12:50 “And I know that his commandment is life everlasting: (whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.)” 1Jn 3:23 “And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ…”God the Father’s commandment is for everyone to have eternal life by believing on the name of Jesus. That eternal life is available only in the Lord Jesus Christ because He is the the true God and eternal life.1Jn 5:11-12, 20 “And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life…And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.”
 5. God the Son’s commandment is summarized in loving Jesus, i.e., keeping His commandment is loving Him. Ang nag-iingat at nagsasaganap ng kautusan ng Panginoong Jesucristo ay yaong mga umiibig sa Kaniya ng pagibig na di maaagnas. (Jn. 14:21; cf. 1 Cor. 16:22; Eph. 6:24)
 6. God the Spirit’s commandment is two-pronged:

1)   The Spirit’s ministry towards the world is to bring everyone to believe in the Lord Jesus because every work of unrighteousness is but an exercise in futility for the “prince of this world” has been judged and the power of evil has been nullified. (Jn. 16:7-11 – a man does not sin because he steals. Even before he steals he is a already a sinner. How can he be saved from sin? Jn. 3:16-18For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.; Psa 51:5  Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.)

2)   Jn. 16:12-15.The Spirit’s ministry towards the disciples and followers or adherents of the Lord Jesus Christ is to lead them to the truth and that truth is the Lord Jesus Christ because He is the way, the truth and the life (Jn 14:6). How does the Holy Spirit lead believers to the Lord Jesus? The Holy Spirit does not speak of Himself, but whatsoever He shall hear that shall He speak, therefore, His commandment is, “Today, when you hear His voice, harden not your hearts…” (Not the Spirit’s voice but the voice of the Son.) But how do we hear the voice of Jesus?(Jn. 10:26-27)First, you become His sheep by believing Jesus. When you are His sheep, you can hear His voice.  And when you hear His voice, follow Him and do not harden your heart.  “Then said Jesus to those Jews which believed on him, ‘If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;And ye shall know the truth(Jesus), and the truth shall make you free(from the bondage of sin).’”  (Jn 8:31-32)

 1. Check-up: Iyon bang pananampalataya ng mga tao ay nakatuon o na kay Jesus? Nakikinig ba sila kay Jesus? Ang kanilang sinusunod ba ay si Jesus? Matt. 24:35-Ang salita ni Jesus ay iiral magpakailanman. Kaya kahit mawala na itong kasalukuyang mga langit at kasalukuyang lupa at palitan ang mga ito ng bagong langit at bagong lupa, ang salita ni Jesus ay iiral pa rin. He has the first and the last word. His word is final, it will not change, for He is the same yesterday, today and forever. So you cannot escape Jesus and His word. Joh 12:48 He that rejects me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
 2. How then do we keep the commandments of God, i.e., the commandment of the Father and the commandment of the Son and the commandment of the Holy Spirit? The commandments of God is summarized as follows: Receive everlasting life by believing on the name of Jesus Christ, hearken to His words and follow Him.
 3. Keeping the Faith of Jesus. Sa 1 Tim 6:12, sinasabi ni Pablo, “Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life…” Sa 2Ti 4:7, noong malapit nang mamatay si Pablo, isa sa mga sinasabi niya ay, “I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith.” Sa ating buhay pananampalataya, dapat tapusin natin ang takbuhing Cristiyano at manatili sa pananampalataya at ingatan ang pananampalataya hanggang kamatayan. Ito ay kasabihan ng mga unang Cristiyano especially during the height of the terrible persecutions inflicted against them by the Roman Empire.
 4. Anong pananampalataya ang iniingatan? Pansinin ang preposition o pang-ukol na “of” sa pangungusap na “they keep the faith of Jesus” o “pananampalataya ni Jesus”. Ano ang pananampalataya ni Jesus? Ito ay pananampalataya na buhat kay Jesus. Sa Heb. 12:2 (looking unto Jesus the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame and is now set down on the right hand of the throne of God), the forerunner, the pioneer, the founder as well as the completer, perfecter, fulfiller of our faith is the Lord Jesus Christ. Ang pananampalataya ng isang tutuong Cristiyano ay mula, buhat, galling sa Panginoong Jesucristo. The author and source of our faith is the Lord Jesus Christ. Kung ang source ng ating faith ay mula sa ating sarili, imbento lang natin ang ating pananamapalataya. Katha lang natin, gawa-gawa lang natin ang ating pananampalataya. Thus saith the LORD; “Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD…Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is.” (Jer 17:5, 7)
 5. Sa Galatians chapter 1, ang sabi ni Apostol Pablo, “ang ebanghelyo (MabutingBalita) na ipinangaral ko sa inyo ay hindi ipinahayag o itinuro sa akin ng tao kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung ang sinoman kahit anghel mula sa langito sinomang tao ang mangaral sa inyo ng kaibang ebanghelyo na hindi ang ebanghelyo naipinangaral ko sainyo, hindi ang ebanghelyo na ipinahayag sa akin ng Panginoong Jesucristo, siya ay pakasumpain. (Gal. 1:8-9, 11)

1)   Check-up: Anong pananampalataya ang iniingatan mo? Iyan ba ay mula, buhat at galling sa Panginoong Jesucristo o iyan ay mula sa anghel o sa tao? (1Jn 5:9, 11-12 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son…And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life; Rom 3:4 Let God be true, but every man a liar.)

2)   The ultimate and the only valid source of our faith as defined and identified in accordance to the written word of God, the Bible. is the Lord Jesus Christ. Tiyakin mo na ang iyong pananampalataya ay galling sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi mula mismo sa ini-aral ni Jesus ang mag-define ng iyong faith, kumakatha ka ng sarili mong faith. If Jesus is not the author of your faith, Jesus cannot be the fulfillment of your faith. Ngayon, kung tiyak mo na  kay Jesus ang iyong faith, iingatan mo nga yon. You shall not depart, you shall not deviate but keep the faith of Jesus.

 1. Tanong: Kung ikaw ay nananalangin sa Panginoong Jesucristo upang guminhawa ang buhay mo at hindi guminhawa, titigil ka na ba sa pagsampalataya kay Jesus? Paano kung nagkasakit ka at nananalangin ka na pagalingin ni Jesus, at hindi ka gumaling, bibitiw ka na ba kay Jesus? Kapag ganiyan, hindi ka nabubuhay sa pananampalataya (Rom. 1:17; Hab. 2:4), hindi ka nagtitiis hanggang wakas (Matt. 24:13), at hindi ka mabibilang na kasama sa mga matuwid. Tignan mo ang halimbawa ng buhay ng mga heroes of faith (bayani ng pananampalataya) sa Hebrews chapter 11 na mga saints that were “mocked and scourged, stoned, sewn asunder, slain with a sword and wandered about in sheepskin and goatskin and wandered in deserts and in mountains all having obtained a good report but received not the promised.

Paano ang gawin natin? Mayroong magandang legacy, useful guideline para sa bawat isa sa atin na iniwanan ni Rev. Edilberto C. Medina upang manatiling tayong tapat kay Jesus. Kung ikaw ay may sakit at nananalangin ka ng pagalingin ni Jesus and physically you were not healed, sasabihin mo pa rin kay Jesus, “Panginoong Jesus, kahit mamatay ako sa sakit na ito, pagdating ko sa langit, isisigaw ko pa rin, ‘Pinagaling ako ni Jesus sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay!’” Ano iyan dayaan? No, because though heaven and earth shall pass away, the words of Jesus shall not pass away. His words shall stand forever. (Matt 24:35; Isa 40:8) In our final state in the new heavens and new earth ay sinasabi na “And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.” (Rev 21:4) In the final analysis, it is incomparably better to not be healed on earth physically on your way to heaven than to be healed physically on your way to hell. At least pagharap mo sa Panginoon, masasabi mo na hanggang kamatayan, nanalig ka sa Panginoon Jesucristo. Alangan na sabihin natin sa Kaniya, “Panginoon hindi ako nakatiis, kaya sa hirap ay nagduda ako sa bandang huli.” Hindi dapat ganoon. For we live and die as a believer in the Lord Jesus Christ.(Rom 14:8)[1] Ang pananampalataya ni Job ay hindi mapuksa ng kamatayan noong sabihin niya, “though God will slay me, yet will I trust in Him.” Kahit mawalaan ng buhay, kahit mawalaan ng kabuhayan, kahit mawalaan ng sambahayan, sabi ni Job, magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Kahit Dios, ire-respeto ng Panginoon ang ating absolute trust and faith in Him. Tiyakin mo lamang na si Jesus ang pinagmulaan ng iyong pananampalataya. Believe in the Lord Jesus Christ, the Master of impossibilities. Exercise your faith to the utmost possibility-“fight the good fight of faith,”then nothing is impossible to them who believe and keep the faith of Jesus.

 1. Insights in keeping the faith of Jesus. In Heb. 12:2, Jesus is the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross despising the shame. He has crossed the finish line. Where is He now? He is seated on the right hand of the throne of God. He wants us to endure trials and difficulties.“For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.” (Heb 4:15) He is saying, I went through what you are going through and I know what you are going through. I will be with you all the way and I know best to deliver you that you come out victorious.
 2. How did Jesus endure the cross and despise the shame that He may bring into fulfillment the salvation of the world? It was the joy that was set before Him. What joy is that? I know one thing for sure. The joy that Jesus saw beyond all the sufferings was you and me. He saw us. He saw you and me. He was willing to go to the cross to pay for your sin and my sin because He saw the joy of being with us in His glory forever and ever. He looked beyond the pain and the shame of the cross and He saw the joy of the victory of bringing many sons with him to glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings. (Heb 2:10)
 3. When we go through difficulties, do not look on the sufferings, but look beyond the sufferings because the Lord is doing something for you and for me. He is preparing you for His glory. Nagkaroon kami ng meeting sa NGO-Transformed Lives Initiative with the vision of seeing Filipino children develop their utmost potential applying Biblical teaching and principles. Isa sa mga sinasabi ng mga teachers at volunteers (Sis. Ico at Sis. Dolly, Sis. Luisa, Sis. Ampy, Sis. Norma, Bro. Eugene) nanapakahirap ang magturo sa mga kabataan ng marginalized sector of society nakakaunti ang resources, kakaunting kusangloob o kakaunting volunteers, napakahirap magturo sapagkat ang mga batang ito ay hindi sila nakapagaral na gaya ng mga nasa regular or private schools at hirap ang mga magulang upang mapakain ang mga bata at maturuan ng kanilang assignments. Mahirap magluto at magpakain. Hindi lamang mahirap lamnan ang kanilang tiyan kundi mahirap lamnan ang kanilang isip at lalong mahirap lamnan ang kanilang puso at kalooban ng salita ni Cristo. Subalit sa lahat ng paghihirap na iyan, hindi sila nakatingin sa hirap ng pinapagawa sa kanila ni Jesus. Ang tinatanaw nila ay the joy that was set before them na mula sa mga sirang buhay ay gumagawa sila ng mga nabuong buhay kay Jesus. Psa126:5 “They that sow in tears shall reap in joy.” Maraming mga patutuo kung paano bumubuo ng buhay ang Panginoon Jesucristo. When you go through hardship in our life here on earth, look at Jesus who is saying, look at the joy prepared before you. Jesus is the same yesterday, today and forever (Rev. 13:8) . If Jesus got those saints through in Hebrews chap. 11, He will also get you through your difficulties.
 4. Life on earth is already tough even with Jesus on board. How much more difficult and impossible it would be without Jesus. Kaya kung hindi ka pa nagtatalaga kay Jesus, wala kang magagawa for without Him you cannot do anything. Pasan-pasan mo ang buong sanlibutan. Ibigaymo kay Jesus ang iyong buhay at si Jesus ang magpasan ng kabigatan na dala mo kung italaga mo ang iyong lahat sa Kaniya at si Jesus na ang katuparan ng pinakamagandang buhay para sa iyo. Huwag kang tumingin sa dala-dala mo, tumingin ka kay Jesus na Siyang maging katuparan ng pinakamagandang buhay para sa iyo. As the song goes,“If Jesus carried the world on His shoulder, He can carry yours.”Obey the commanments of God, believe in Jesus, keep the faith of Jesus, commit your all to Him and He will keep you unto the day of His coming. (2 Tim. 1:12)

The LORD bless thee, and keep thee:

The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:

The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace. (Num 6:24-26)

By Rev. Mario I. Quitoriano

 

[1] Rom 14:8  For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord’s.

PS: Anyone may freely use this as a Sermon or topic for Bible Study. May the Lord Jesus bless His word as it goes out to the world.

 

 

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: