Posts

2 Comments on -Rev Mar’s Aug 2, 2009 Sunday Sermon

 1. Diane,

  Pagpalain ka ng ating Makapangyarihan sa lahat na Panginoong Jesucristo! (Rev. 1:8)
  Maraming salamat sa iyong sulat at katanungan na ipinadala mo. Ang tanong mo ay patungkol sa Matt. 27:46 noong sabihin ng Panginoong Jesucristo, ”My God, my God, why have You forsaken me?” Ang tanong mo ay “Ang (Dios) Ama po ba ang tinatawag Niya (Panginoong Jesucristo)?”
  Inilakip ko rito ang kasagutan at kapaliwanagan sa iyong tanong sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan. Kung mayroong hindi maliwanag pa sa iyo, huwag kang magatubilin na sumulat muli.
  Pagpalain ka ng ating Panginoong Jesucristo,

  Bro. Mar

  Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
  A. Ang Matt. 27:46 ay kataga na sinasabi ng Panginoong Jesucristo noong Siya ay nakapako sa krus. Ito ay quotation na makikita rin sa Ps. 22:1, isa sa mga tinatawag na Messianic Psalm. Ang Messianic Psalm ay nagpapahayag ng mga predictions patungkol sa Messias, ang ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa: Ang pagkasilang ng Messias sa Kaniyang pagkakatawang tao, kamatayan ng Kaniyang katawang tao na inihain sa krus bilang pagdanas Niya ng kamatayan dahil inako Niya ang kasalanan ng buong sanglibutan sa Kaniyang pagkatao, ang pagkalibing at pagkabuhay muli ng Kaniyang katawang tao sapagkat napagtagumpayan Niya ang kamatayan dahil ang Panginoong Jesucristo ang buhay na walang hanggan at tutuong Dios (1Jn. 5:20), ang Kaniyang pagakyat sa kanang dako ng Dios Ama, ang Kaniyang muling pagparito upang maghari sa buong sanglibutan at hatulan Niya ang mga ayaw sumampalataya at magtalaga ng kanilang lahat sa Kaniya bilang Siya ang tanging kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin sa silong ng langit upang ang lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas.
  Sa Matt. 27:46, “ang nangungusap diyan ay ang Panginoong Jesucristo, ang Dios Anak na nagkatawang tao. At iyong Kaniyang pagkatao na napako sa krus ay Kaniyang sinasabi, “Eli, Eli, lama sabbachthani”, nangangahulugang, “My God, my God why hast thou forsaken me?” Ang Panginoong Jesucristo sa Kaniyang pagka-Dios at pagkatao, Siya ay banal (holy), matuwid (righteous), ganap o sakdal (perfect). Sa kalalagayan na iyan, sinasabi Niya, “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” Sino ang kinakausap ng Panginoong Jesucristo? Ang Dios Ama ba?
  B. Marami sa mga aklat ng Bible exegesis or expositions, halos lahat ng mga theological systems, Roman or Greek Orthodox, Evangelical or Protestant, Pentecostal or Full Gospel, silang lahat, ang kanilang paniwala ay ang kinakausap ng Panginoong Jesucristo ay ang Dios Ama. Sa ganong katuturan, at kung tama iyong ganoong pangangatuwiran, maaaring ganito ang magiging salin, “Ama ko, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan?” Itong ganitong pagkaunawa ay naglalabas ng mga seriyosong katanungan.
  1. Una: Kapansin-pansin sa Biblia na kapag ang Panginoong Jesucristo ay tumutukoy o tumatawag sa Dios Ama, ang Kaniyang pagkakatukoy o pagkakatawag ay “Father” o “My Father.” Halimbawa: Matt. 7:21; 10:32-33; 11:25, 26, 27; 12:50; 16:17; 18:10, 19, 35; 20:23; 24:36; 25:34; 26:29, 39, 42; 26:53; Lk 2:49; 10:21, 22; 22:42; 23:34-“Father, forgive them; for they know not what they do.” 23:46-“Father, into thy hands I commend my spirit.” Lk. 24:49; Jn. 2:16; 5:17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 36, 37, 43, 45; 6:27, 32, 37, 39, 44, 45, 46, 57, 65; 8:16, 18, 19, 28, 29, 38, 49, 54; 10:15, 17, 18, 25, 29, 30, 32, 37, 38; 11:41; 12:26, 27, 28, 49, 50; 14:2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31; 15:1, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 26; 16:3, 10, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 32; 17:1, 5, 11, 21, 24, 25; 18:11; 20:17, 21; Acts 1:4, 7. Dahil bawat pagkakatukoy o pagkakatawag ng Panginoong Jesucristo sa Dios Ama ay tinatawag Niya na “Father” o “My Father”, nagiging palaisipan sa atin na kung ang tinatawag ng Panginoong Jesucristo sa Matt. 27:46 ay ang Dios Ama, ang sinabi Niya sana ayon sa mga nabanggit na halimbawa ay “Ama, Ama, bakit mo Ako pinabayaan?. Ngunit ang sinabi ng Panginoong Jesucristo ay “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” Samakatuwid, hindi Dios Ama ang tinatawag ng Dios Anak sa Matt. 27:46 dahil kung Dios Ama ang tinatawag, sinabi sana ng Panginoong Jesucristo ay “Ama, Ama, bakit mo Ako pinabayaan?” Ngunit ang sinabi ng Panginoong Jesucristo ay “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan.
  2. Pangalawa: Bakit pababayaan ng Dios Ama ang Dios Anak at ang Kaniyang hain, samantala ang Ama ang may gusto na ang Anak ang maghain ng buong pagpapakasakit dahil sa kasalanan. Halimbawa, ikaw ay ama at gusto mo na magsakripisyo ang anak mo alang-alang sa iyo. Noong nagsasakripisyo na ang anak mo, pinabayaan mo siya. Hindi ka makatarungan na ama kung nagpabaya ka sa anak mo na gumagawa ng kagustuhan mo. Sa mga pangangatuwiran na iyan at sa mga sumusunod na kadahilanan ay masasabi natin na hindi maaaring pabayaan ng Dios Ama ang paghahain ng Dios Anak gaya ng paniniwala ng marami na ang kausap ng Dios Anak ay ang Dios Ama. Kung ganoon, hindi Dios Ama ang tinatawag ng Dios Anak sa Matt. 27:46 dahil sa mga sumusunod na kadahilanan:
  a. Ang paghahain ng Dios Anak ng Kaniyang katawang tao ay pagganap ng kagustuhan at kaluguran ng Dios Ama. Ang Dios Ama ang nagsugo sa Dios Anak sa sanglibutan upang ang sanglibutan ay mailigtas ng Dios Anak na nakapagkatawang tao sa pagkakahain ng Kaniyang katawang tao hanggang kamatayan sa pagkakapako sa krus. (Jn. 3:16-18) Lahat ng gusto ng Dios Ama ay ginagawa ng Dios Anak. (Joh 8:29 And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.) Ang Dios Ama ang may kagustuhan na ang Dios Anak ang paparito sa sanglibutan at pumarito Siya sa sanglibutan na nakapagkatawang tao (1 Jn. 4:2; 2 Jn. 7) at sa Kaniyang pagpapakumbaba at pagiging masunurin sa Dios Ama (Phil. 2:6-11) ay Kaniyang ginampanan ang ikalulugod ng Dios Ama (Matt. 3:17; 17:5) sa pag-ako Niya ng kasalanan ng sanglibutan at pagkakahain sa Dios Ama hanggang kamatayan ng Kaniyang walang kasalanan na katawang tao (2 Cor. 5:21; Rom. 8:32; Heb. 4:15) bilang hain sa kasalanan. Sa ganoon na kaparaanan ay nabayaran ng Panginoong Jesucristo ang singil na kamatayan ng kasalanan sa kamatayan ng Kaniyang katawang tao. Dahil diyan, ang sinomang sumampalataya at lumuhod at magsuko ng buhay sa Panginoon Jesucristo ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na nasa pangalan ng Panginoong Jesucristo. (Jn. 3:16-18; Jn. 20:31; Phil. 2:6-11; Heb. 10:5-10).
  Kung ang Dios Ama ay nagpabaya sa Panginoong Jesucristo, ang Dios Ama ay magiging hindi makatarungan dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Subalit, ang Dios Ama ay makatarungang Dios sapagkat ang tawag sa Kaniya ng Panginoong Jesucristo ay “righteous Father.” (Joh 17:25 O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.) Kaya hindi pinabayaan ng Dios Ama ang pagkakahain ng Dios Anak ang buhay ng Kaniyang katawang tao bilang handog para sa kasalanan. At kung ganoon, hindi ang Dios Ama ang tinatawag ng Dios Anak sa Matt. 27:46.
  b. Ang paghahain ng Dios Anak na nagkatawang tao ay kaganapan ng walang hanggang kasunduan (everlasting covenant). Ang paghahain ng Dios Anak na nagkatawang tao, samakatuwid, ang Panginoong Jesucristo, doon sa Kaniyang pagkatao ay katuparan ng walang hanggang pakay ng Dios (Ephe. 3:11) at walang hanggang kasunduan ng Dios Ama, Dios Anak at Dios Espirito Santo bago pa malalang ang sanglibutan na itong Dios Anak, ang Cristo, sa pamamagitan ng walang hanggang Espirito, ang Siyang magtitigis ng dugo at maghain sa Dios Ama upang malinis tayo ng Dios Anak na nagkatawang tao sa ating mga kasalanan at makapaglingkod tayo sa buhay na Dios. Kaya itong Dios Anak na ito na Siyang Kordero ng Dios ang Siyang tinatawag na Kordero na pinatay bago pa malalang ang sanglibutan sapagkat doon pa man sa walang hanggan ay nagpasiya na itong Dios Anak na ito ang Siyang gaganap ng paghahain ng Kaniyang katawan bilang Kordero ng Dios na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan. (Heb. 13:20; 9:14; Rev. 13:8; Jn. 1:29) Ang paghahain sa Dios ay gawain ng mataas na saserdote. Ang Dios Anak ang may pagkawalang hanggang saserdote (Ps. 110:4; Heb. 6:20; 7:16-25) bilang Siya iyong Anak na buhay na walang hanggan. Kaya Siya ang walang hanggan na mataas na saserdote ng lahat ng offerings o hain sa Dios. Lahat ng paghahain at pagpapakasakit ay ihahandog ng Panginoong Jesucristo sa Dios Ama. Ito ang Kanilang walang hanggang kasunduan na doon pa man sa kawalang hanggan bago pa lalangin ang sanglibutan, itong Dios Anak, iyong Kordero na nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay ihahain Niya ang buhay ng Kaniyang katawang tao sa Dios Ama sa pamamagitan ng walang hanggang Espirito (Heb. 13:20; 9:14; Rev. 13:8; Jn. 1:29).
  Kung pinabayaan ng Dios Ama ang Dios Anak, hindi tinanggap ng Dios Ama ang hain para sa kasalanan at wala sanang kaligtasan ang sanglibutan. Subalit, tiyak na mayroon kaligtasan na nasa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa lahat na sumampalataya, umasa at umibig sa Panginoong Jesucristo. (Acts 4:12; 2:21) Samakatuwid, hindi ang Dios Ama ang tinatawag ng Dios Anak sa Matt. 27:46; samakatuwid, hindi pinabayaan ng Dios Ama ang Dios Anak sa pagkakahain ng Kaniyang katawang tao.
  c. Sabi ng Panginoong Jesucristo, “Father into thy hands I commend my Spirit.” (Lk. 23:46; Ps. 31:5) Kung pinabayaan ng Dios Ama ang Panginoong Jesucristo, hindi tinanggap ng Dios Ama ang Espirito ng Anak. Samakatuwid, noong nakapako na sa krus and Dios Anak na nagkatawang tao, Siya ay naghahain na ng buhay ng Kaniyang katawang tao at kung Siya ay pinabayaan ng Dios Ama, nangangahulugan na hindi tinanggap ng Dios Ama ang hain ng Dios Anak.
  Kung pinabayaan ng Dios Ama ang Dios Anak, nangangahulugan na hindi tinanggap ng Dios Ama ang hain at kung hindi tinanggap ang hain, hindi sana natubos ang sanglibutan at ng sangkatauhan. Kung ganoon, wala sana tayong kaligtasan at tayo ay nasa ating mga kasalanan pa at tayo ang pinakakawawa dahil wala tayong kaligtasan. Subalit, purihin ang Panginoon Jesucristo, sapagkat hindi pinabayaan ng Dios Ama ang Kaniyang handog ng pagpapakasakit kundi ito ay tinanggap ng Dios Ama kaya napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan at kamatayan at ito ay napatunayan sa Kaniyang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay.
  3. Sa tatlong kadahilanan na iyan, iyong sinasabi ng Panginoong Jesucristo na “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan,” hindi Dios Ama ang tinutukoy diyan. Hindi rin Dios Espirito Santo ang pinapatungkulan diyan. Isa na lang ang natitira, ang pagka-Dios ng Panginoong Jesucristo. Samakatuwid iyong pagkatao ng Panginoong Jesucristo ang nangungusap sa Kaniyang pagka-Dios. Paano magkakaroon ng kaligtasan ng buong sanglibutan?
  a. Iyong pagkatao ng Panginoong Jesucristo ay banal (holy), makatuwiran (righteous) at sakdal (perfect). Iyan ay hindi dapat mamatay, iyan ay hindi dapat pabayaan, iyan ay hindi dapat saktan, iyan ay hindi dapat pagkaitan ng buhay. Bakit namatay? Upang tubusin ang sanglibutan mula sa kapahamakan. Ito ang pinakamakatarungang paraan ng pagliligtas ng buong sanglibutan. Bakit? Sa pagkakasala ni Adan ay nasadlak hindi lamang ang sangkatauhan sa kasalanan kundi ang buong sanglibutan. (Rom. 5:12; 3:23) Ngayon ang singil ng kasalanan ay kamatayan. (Rom. 6:23; Heb. 9:22) Kaya ang buong sanglibutan ay napailalim sa kahatulan na kamatayan dahil sa kasalanan. Kapag siningil ang sanglibutan, mauutas ang sanglibutan, walang matitira kundi mauwi ang lahat sa kapahamakan. Ang tanong ay paano magkaroon ng kaligtasan sa buong sanglibutan?
  b. Ngayon, ang prinsipio ay kung sino ang may gawa ng sanglibutan Siya ang mayari at Siya may karapatan sa sanglibutan. Ang Panginoong Jesucristo ang gumawa o naglalang ng lahat ng mga bagay, samakatuwid, ang buong sanglibutan. (Jn. 1:3, 10; Col. 1:16-17; Heb. 1:2) Bilang mayari at may karapatan sa sanglibutan, ang Dios Anak na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo, ang Siyang may kakayahan na katawanin ang sanglibutan. Kaya inako ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng buong sanglibutan at pinangatawanan Niya ang singil ng kasalanan na kamatayan doon sa kamatayan ng Kaniyang katawang tao. At pagkatapos mamatay ang Kaniyang katawang tao, sa ikatlong araw, binuhay na muli ng Kaniyang pagka-Dios ang Kaniyang katawang tao. (Jn. 10:18) Upang patunayan ng Panginoong Jesucristo na tinanggap ng Dios Ama ang Kaniyang hain ng pagpapakasakit sa ikaliligtas ng sanglibutan at patunayan Niya ang Kaniyang angkin na “I am the resurrection and the life.” (Jn. 11:25 “Ako ang pagkabuhay na muli at ang kabuhayan. Ang sinomang sumampalataya sa Akin, kahit siya ay mamatay, subalit mabubuhay siya muli.”) Kaya ngayon ang sinomang sumampalataya sa Dios Anak na nagkatawang tao ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng kaligtasan at siya ng Panginoong Jesucristo sa Kaniyang buhay na walang hanggan. Naroon ang processo ng pagtutubos. Ito ang makatarungan na pagligtas sa sanglibutan.
  4. Conclusion. Samakatuwid, sa Matt. 27:46, (Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?) ang buod ng talata ay ang Panginoong Jesucristo, iyong Dios Anak na nagkatawang tao, iyong Kaniyang pagkatao ay tumatawag sa Kaniyang pagka-Dios. Ito ay tinatawag na kasangkapan sa panunulat (literary devise) na ‘REFLEX or OBLIQUE or INDIRECT SELF-REFERENCE o iyong kaparaanan na pagtukoy sa Kaniyang sarili na tila ibang persona ang tinutukoy at lalo lamang nakikilala natin ang Panginoong Jesucristo. Halimbawa: Ang pagkakatukoy ng Panginoong Jesucristo sa Kaniyang sarili ay “Son of Man” (Matt. 24:27-31; Jn. 1:51; 6:62) and His reference to Himself as “this temple” (Jn. 2:18-21) o kaya iyong pagkakatukoy Niya sa Kaniyang asarili na “my servant” (Matt. 12:17-21; Isa. 42:1-9; Zech 3:7-8) Iyong pagkatao ng Panginoong Jesucristo ay banal (holy), makatuwiran (righteous) at sakdal (perfect). Iyan ay hindi mamatay, iyan ay hindi dapat pabayaan. Bakit Siya pinabayaan? Ang Kaniyang banal, matuwid at ganap at sakdal na pagkatao ay pinabayaan ng Kaniyang pagka-Dios na lumasap ng ganoong kasawian, upang mabayaran Niya ang kasalanan ng sanglibutan na Kaniyang kinatawan. Pinatunayan ng Panginoong Jesucristo na Siya lamang ang makakapagpawalang bisa sa kamatayan at pinatunayan Niya ang kawalaang bisa ng kamatayan minsanan at panglahatan sapagkat Siya sa Kaniyang pagka-Dios Siya ay laging nabubuhay at sa Kaniyang pagkatao, Siya ay namatay (bilang hain sa kasalanan) ngunit ngayon sa Kaniyang pagkabuhay na maguli, iyong magkaalinsabay na Kaniyang pagka-Dios at Kaniyang pagkatao, Siya ay nabubuhay magpakailanman. Rev 1:18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen.

 2. renemark lepon // September 13, 2009 at 8:26 pm //

  rev. mar
  good eve po,, ako po si diane, taga veterans asawa ni rene, ako po ay isang iglesia ni cristo, gusto ko po sana maunawaan ang katotohanan,, ano po ba ang meaning ng mateo 27:46,, ang ama po ba ang tinatawag nya??? salamat po, hintay po ako sa reply nyo….

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: