Posts

1 Comment on -Dec. 15, 2013 TAFJ Evangelistic Fiesta – Rev. Mar’s Sermon

  1. Ang kaayusan ng DIOS para sa bawat isa at lahat ng uring nilalang ay ang paglalagak ng kaniyang lahat sa lahat sa DIOS ANAK na MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT (Rev. 1:8; 22:12-3), ang PANGINOONG JESUCRISTO na SIYANG lahat sa lahat at sumasalahat. Praise the LORD JESUS CHRIST for blessing me through this preaching of Rev. Mar and his opening and ending prayer addressed exclusively to the LORD JESUS CHRIST for all. May the LORD JESUS CHRIST continue to prosper HIS servant in declaring the truth of HIS word in the Spirit and with power, and HIS ministry through HIS called-out ones, for the pleasure and glory of GOD THE FATHER in and through GOD THE SON, the LORD JESUS CHRIST. Sa mga huling araw at tayo’y nabubuhay na sa mga huling araw at sang-ayon sa mga salita ni LORD JESUS sa Matthew 24:1-14, ang buhay at pamumuhay ng mga tao ay magiging pahirap na nang pahirap at patindi ng patindi at padalas ng padalas ang mga kalamidad dulot ng iba’t ibang hagupit ng kalikasan na mararanasan ng mga tao datapwat ang sinumang patuloy na sumasampalataya, nananalig, nagtitiwala at kumakapit, tumatawag sa PANGINOONG JESUCRISTO ay nakatitiyak ng kaligtasan at buhay na walang-hanggan at buhay na masagana sapagkat may walang hanggang kapangyarihan at kakayahan si JESUS para itawid siya sa lahat ng kahirapan ng buhay, kagipitan at kapahamakan sapagkat si JESUS ang Buhay na SALITA ng DIOS na MANLILIKHA/MANLALALANG ng buong sanglibutan ang SIYANG katuparan ng lahat ng pinakamagaling at pinakamabuti sa kaniyang buhay, sambahayan at kabuhayan at sambayanan (Matt. 12:30; Jn. 16:33; Rom. 8:31-32,33-39; Jn. 15:3-8 ).

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: