Posts

Ano Ang Akala Ninyo Tungkol Kay Cristo

Rev Mar’s May 3 sermon’s PDF file – please download here: Ano Ang Akala Ninyo Tungkol Kay Cristo

Ano Ang Akala Ninyo Tungkol Kay Cristo? Kanino Bagang Anak Siya?

Matthew  22:41-45; 24:3-5

 1. Introduction.
 1. Despite the volumes and volumes of Bibles and commentaries and records written about Jesus, Jesus is still a mystery to many people. They still do not know who Jesus is and why He was here on planet earth.
 2. There is a question posed by the Lord Jesus to the Pharisees and the scribes, to His enemies who would not believe in Him and His deity and His Messiahship, “What think ye of Christ? Whose son is He?” Though this soul-searching question was posed long ago, the same question is being posed to us by Jesus. From this question there is no escape. Justice demands an answer from each of us. “What you sincerely think in your heart about Jesus Christ will determine what you are, and will largely determine what your acts will be, and where will you end up in eternity – in the new heavens and new earth wherein dwelleth righteousness or in the lake of fire and brimstone which is the second death and where there is torment day and night and forever and ever.” The crucial question every human being must face is the one Jesus asked the Pharisees, “What think ye of Christ?” One of our missions in life is to know Jesus Christ. Paul said, “That I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death that if possible, I may attain the resurrection from the dead.” (Philippians 3:10-11).
 3. False Christs. Itong tanong kung sino si Jesus ay mahalaga lalo na ngayon na sa huling mga araw ay marami ang mga manlilinlang at nangangaligaw na paririto sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ang Panginoon ay nagbabala, “Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagka’t marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, “I am the Christ” at ililigaw ang marami. (Matthew 24:3-5).
 4. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may mga palatandaan kung paano makilala ang pera na genuine sa fake o counterfeit. (watermark, imbedded security thread, iridescent band).  Upang makilala mo kung alin ang  totoo na pera sa huwad na pera ay kilalanin mo kung ano ang tunay na pera.  Ang mga tao sa last days upang makilala daw ang antichrist ay kanilang pinag-aaralan kung sino ang antichrist na lalabas. Ito ay pagsasayang ng panahon: una ay dahil kapag lumabas kung sino ang antichrist, ang mga mananampalataya ay inagaw na ng Panginoon sa rapture mula sa daigdig na ito. Pangalawa, ang matutunan ng tao ay kung sino ang anticristo at hindi kung sino ang Panginoong Jesus Cristo. Pangatlo, ang ating inaantay na darating ay hindi ang anticristo kundi ang Cristo. (Titus 2:13-14).
 1. Mga Inilatag na Bitag o Patibong. Mula pa noon, kahit sa panahon ng pagkakatawang tao ng Dios Anak na si Jesucristo, marami na ang mga nagnanais na ang Panginoong Jesus ay kanilang hulihin sa bitag o subukin sa Kaniyang pananalita. Halimbawa
 1. John 8 – Adulterous Woman. Iyong babae na nahuling nangangalunya. Ang tanong nila sa Panginoon ay, “Sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya?” Ito’y kanilang sinabi, na siya’y sinusubok, upang sa kaniya’y may maisumbong sila. Kung sabihin ni Jesus, huwag batuhin, nilalabag Niya ang kautusan na ibinigay ni Moises at kung sabihin Niya na batuhin, hindi Siya tapat sa mga makasalanan na Kaniyang sinasamahan sa pagkain o tinatanggap ang kanilang pagsama sa Kaniya at hindi Siya tapat sa Kaniyang ipinapangaral na ang mga patutot at mga maniningil  ng buwis ay makakapasok sa kaharian sa langit samantala ang mga escriba at mga Pariseo ay hindi makakapasok. 
 2. Sunod-sunod na sinubok si Jesus.  Kaya muling nagtitipon-tipon ang mga Pariseo, mga dalubhasa sa mga kautusan, mga escriba, mga pinunong saserdote, mga Sadduceo at nangagsanggunian sila kung paano nila mahuhuli sa isang patibong o pagsubok ang Panginoong Jesucristo upang kanilang maisumbong Siya sa mga namumuno sa relihiyon o sa mga namumuno sa pamahalaang Romano. Gaya ng: pagbabayad ng buwis  dapat bang magbayad? Kung sabihin Niya ay hindi, maisusumbong si Jesus sa mga Romano at kay Herodes bilang rebelde. At kung sabihin Niya na magbayad ng buwis, Siya ay magiging traydor sa bansang Israel na nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Kaya si Jesus ay nalagay sa sala sa init, sala sa lamig. Subalit sumagot si Jesus, “Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kaniya ang isang denario. At sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kaniya, Kay Cesar. Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, Kaya’t ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar; at sa Dios ang sa Dios.” Tanong ko sa  inyo: Kaninong larawan ang tao? isasagot ninyo: Dios sa larawan ni Jesus sapagkat si Jesus ang Siyang sinag ng Kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng Dios na hindi nakikita kailanman. Kung si Jesus ang larawang namamasdan sa atin, sa ganoon ding katuturan, ibigay  natin ang ating mga sarili sa Panginoon Jesucristo.
 3. May iba pang patibong. Tinanong din Siya ng mga Saducceo patungkol sa pagkabuhay na maguli. Tinanong din Siya ng isang tagapagtanggol ng kautusan upang subukin o tuksuhin.
 1. Sa Matthew 22:41-46. Ang Panginoong  Jesucristo naman ang nagtanong sa mga Pariseo na ayaw sumampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil sa inggit at pagmamataas sa sarili. Ngayon nagtanong ang Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo patungkol sa Kaniyang sarili, “Ano ang akala ninyo tungkol kay Cristo? Kanino bagang anak siya?” Ang sagot ng mga Pariseo, “Anak ni David.”
 1. Isaiah 9:6-7. Alam ng buong Israel na iyong darating na Messias ay anak ni David na luluklok sa Kaniyang trono na walang hanggan. Ito ay ipinapahayag sa Isaiah 9:6-7 na, “For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David.” His title Son of David involves within itself the restoration of the people of Israel to their land and the restoration of the kingdom of God wherein the son of David is reigning in that eternal kingdom when the Father spoke to the Son, “Thy throne O God, is forever and ever.”
 2. Jesus’ Genealogy (Talaan ng Lahi). Iyong talaan ng lahi ng Panginoong Jesucristo, ang anak ni David ay may dalawang linya ng salit-saling lahi. Ang linya ni Joseph ay mula kay David, kay Solomon at dumaan kay Jeconiah na isinumpa ni Yahweh na walang anak ni Jeconiah na maaaring umupo sa trono ni David. Ngunit iyong lahi na pinagdaanan ni Maria ay lahi na mula kay David, at sa isang anak ni David, si Nathan, na siyang ninuno ni Heli na sinabi rin na anak niya si Joseph na maaring ibig sabihin ay anak na manugang ni Heli sapagkat maaaring si Maria ay anak ni Heli. Kaya kung sa lahi man ni Joseph o sa lahi ni Maria, kapuwa silang mula sa lahi ni David. Kaya ang Panginoong Jesus ay tinatawag na anak ni David na Siyang luluklok sa trono ni haring David at ang Kaniyang kaharian ay magpawalang hanggan.
 3. Psalm 110:1. Ang hindi masagot ng mga kumakalaban kay Jesus at umaayaw na tanggapin na Siya ang Cristo na kanilang pinakaaantay, ay iyong tanong na kung ang Cristo ay anak ni David, paano Siya naging anak kung tinawag Siya ni David na Yahweh (Psalm 110:1). Ito ay nagpapatunay na iyong Yahweh na Siyang Messias na paparito to restore the kingdom of David will come through the human line of David which means that God the Savior will become incarnate.
 4. Millenial Kingdom and Daniel 2:44-45. Not too long ago in the history of the world, Israel was restored as a nation but the kingdom of God in Israel still has to be restored. A time is coming when the kingdom of God shall be restored in the Millenium or during the 1,000 years visible and personal reign of the Lord Jesus Christ over the universe from the city of Jerusalem, the golden Age of man when the Son of man, the son of David, the second man, the Lord from heaven shall be reigning. This is the kingdom in Daniel chapter 2 that shall be set up by the God of heaven to replace all man-made and man-ruled kingdoms and systems of government and that kingdom shall never be destroyed, shall not be left to other people but it shall break into pieces the iron, the brass, the clay the silver, the gold and consume all the kingdoms and shall stand forever. 
 1. Sa Matthew 22:41-45, yaong Messias ay ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo na may dalawang katalagahan. Pinapatunayan ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo na ang Cristo, na Siyang Messias at Hari at Panginoon ng mga hukbo ng Israel na darating ay Anak ni David (ipapanganak na tao) ngunit Panginoon ni David (dati nang Dios). Iyong dalawang katalagahan ng Messias ay hindi nasakyan ng pang-unawa ng mga Hudyo. Hindi nakita ng mga propeta sa OT prophecies ang pagkakaroon ng dalawang yugto ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Ang unang pagparito ng Panginoong Jesucristo ay hindi magiging ganap kung wala ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Iyong unang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay bilang “the suffering Messiah” at iyong pangalawa ay “the glory that should follow” (1 Peter 1:11) na siya ring tinutukoy na “the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ.” (Titus 2:13-14)
 2. Jesus’ true identity is so important. Why does it matter whether or not Jesus is God? Why is it important that He should come in the flesh?
 1. If He is not God, He has no capacity to assume our sins and pay the death of a sinless sacrifice. (1 John 4:14,  “…the Father sent the Son to be the Savior of the world.”; 1 John 2:2, “And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.”) Jesus bore our humanity but without sin. He had to be man so He could die. (2 Corinthians 5:21, “For he hath made him to be sin for us, who knew no sin…”; 1 Peter 3:18, “For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust…”; Hebrews 4:15 “For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.”) Jesus took this unique position  to be the only salvation of the world that is why only through Jesus can salvation be made available through faith in Jesus Christ.)

 

 1. Savior. Liban sa mga nabanggit sa Isaiah 9:6-7 na mga pangalan ng Messias na walang iba kundi ang Panginoong Jesus, binanggit ng anghel kay Joseph ang Messias na ipapanganak ni Maria sa pagka-virgen ay tatawagin ang Kaniyang pangalan na Jesus, for He shall save His people from their sins. (Matthew 1:21). Ipinahayag din ng mga anghel sa mga pastol sa parang na nagbabantay ng kanilang kawan, “For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.” (Luke 2:11). The people of Israel have had many human saviors to deliver them from their enemies. But this Savior that is promised in Isaiah 9:6-7 will give the title Savior a new and eternal meaning, “for He shall save His people from their sins.” 
 1. This title Savior tells of Jesus’ purpose for coming into this world. Jesus spoke about the purpose of His coming in several places, “I have come…” Example John 6:38  “For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.” John 12:47  “…for I came not to judge the world, but to save the world.” Matthew 9:13 ; Mark 2:17; Luke 5:32 “…for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.” Luke 19:10,  “For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.”
 2. It is here that the Jews during the time of Jesus on earth and so with many of us, misunderstood the purpose of the first coming of Jesus. The Jews wanted a savior who would deliver them from Roman rule. Before we criticize them, we are not different from them. Many of us want to be delivered from our financial troubles, from marital problems, from family problems, from our problems in our jobs, delivered from drug addiction and alcohol and smoking and from meaningless lives. 
 3. If this world needed to be saved from financial bankruptcy, God the Father would have sent His Son as a banker or as an economist. (Wars-a statesman; Food-agronomist or agriculturist; Education-educator; Justice-Brilliant Lawyer; Health-Medical practitioner) But, instead, the Bible says the Lord came as the Lamb of God who takes away the sin of the world. He came to save you and me from your sins and my sins. Many messages from the pulpit give a message on how to have a successful job, having a happy family, how to live happily, how to influence others. Maraming nag-aattend ng BS(Bible Study) at WS(Worship Service) dahil sa dami ng problema ng tao. Naghahanap sila ng sagot ng kanilang problema mula sa salita ng Dios. Many of the preachings you hear today deal with “how to be saved from your problems.” At pagka-nalutas na ang problema ng tao ay umaalis na sa Panginoong Jesucristo. Kapag nagka-problema ulit, saka babalik na naman sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang tingin ng mga tao sa Panginoong Jesus ay problem solver lamang at kung wala silang problema, hindi nila kailangan si Jesus. QUESTION: How would you feel if Jesus placed in your account 100M dollars each day or gave you the most beautiful face and body but shuts you out of heaven? Sapat lang ba na ang Panginoong Jesucristo ay problem solver? Dapat lahat tayo ay magkaroon ng Christian perspective in problem-solving. But this is not the gospel at all. Ang summary ng gospel ay “whosoever believes in, hopes on and sincerely loves the Lord Jesus Christ shall not perish but have everlasting life.” Jesus did not come to save us from our problems. He came to save us from our sins. If you are not saved from your sins, you will never be saved from your problems. However, when you are saved from your sins, all the other things begin to flow out of that. (Matthew 6:33)
 1. Prepare to meet thy God. (Amos 4:12) Have you prepared your heart to meet with Jesus? Meet Him in friendly terms not in unfriendly terms. “It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. (Hebrews 10:31
 2. Being ready is not looking what the world is coming to. Being ready is looking who is coming to the world. We are not looking for earthquakes and wars and rumors of wars and famine and pestilence. We are looking for Jesus, we are “looking for that blessed hope and the glorious appearance of of the great God and our Savior Jesus Christ.” (Titus. 2:13-14). One sure hope of the world is the second coming of the Lord Jesus Christ. Our faith looks backward to a Crucified Savior, we look upward to a Glorified Savior and we look forward to a Coming Savior that we may reign with Him not only for a thousand years but unto eternity. Be ready, for in such an hour that you think not, He’s coming. Alin man ang mauna, rapture o hukay, walang problema dahil “we are always all for Jesus.”
 3. Who is Jesus to you? You must take your choice. Either this was, and is, the Son of God, or else a madman. You can shut Him up for a fool or you can fall at His feet and call Him Lord and God. You can either crown Him or crucify Him; confess or deny; accept or reject. But you cannot ignore Him, for he who is not with Jesus is against Him. And he who does not gather with the Lord Jesus) scatters abroad.” (Matthew 12:30). But we who are with Him are called, and chosen and faithful (Revelation 17:14).

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: