Posts

Rev. Mar’s Aug 19 Evangelistic Fiesta Sermon

Ang Huling Hapunan At Ang Banal Na Salu-Salo (The Last Supper-The First Holy Communion)

(1 Cor 11:23-31; Lk 22:19-20; Jn. 6:35, 54, 55)ay ang kauna-unahang banal na salu-salo. Ito ay pagsasalong-buhay sa Panginoong Jesucristo

Ang huling hapunan a. May tatlong kahulugan:

Ito ay ordinansa ng Panginoong Jesucristo na ginagampanan sa pag-alaala (in remembrance, a memorial) sa Panginoong Jesucristo. Ang mga marami hindi maalaala ang Panginoong Hesucristo kung walang pangangailangan.

Ito ay pagpapahayag (proclamation) ng Kaniyang kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan, pagpapahayag ng Kaniyang pagkabuhay na maguli at ngayon Siya ay nakaluklok sa kanang dako ng Dios Ama at pagpapahayag ng Kaniyang pagbabalik muli upang tayo ay tanggapin Niya sa Kaniyang sarili na kung nasaan Siya ay dumuroon din tayo. (Jn. 14:1-3)

Ito ay pagdiriwang (celebration) na sa pamamagitan ng pagganap ng Panginoong Jesucristo ng pagsasakatawang tao upang ang Kaniyang katawang tao ay mamatay para sa kasalanan ng sanglibutan sa pagako Niya sa kasalanan ng sanglibutan at dahil diyan lubos na nabayaran ng Panginoon ang kasalanan at napgtagumpayan Niya ang kasalanan, kamatayan at ang libingan at ang sanglibutan (1 Cor. 15:55-57; Jn. 16:33; 1 Jn. 5:4-5). At noong Siya ay mabuhay na maguli, pinatunayan ng Panginoon na Siya ang lagi at tanging pagka-buhay na maguli (resurrection) at tanging kabuhayan sa sinomang sumampalataya sa Kaniya na bagamat siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya. At ang sinomang mabubuhay sa Kaniya ay hindi mamamatay magpakailanman. (Jn. 11:25-26) This is the uniqueness of Christ’s teaching as having proclaimed that He is the resurrection and the life, and that His teaching is not just a claim but Jesus gave proof of it by His actual resurrection of His body from the dead on the third day.

Bago maging kasalo, may tatlong gagawin ng bawat isa. (1 Cor. 11:28-32)

Siyasatin ang sarili (v.28-let a man examine himself). Itinakwil mo ba ang Panginoong Jesucristo?Ikaw ba ay naging suwail sa Panginoon o kinalaban mo ba Siya? Ikaw ba ay nagging tapat sa pagtatalaga mo sa Kaniya? Alin ka sa tatlong uri ng saloobin ng tao patSi Juan-ihinilig niya ang kaniyang ulo sa dibdib ni Jesus. Ito ay lubusang pagtatalaga sa Panginoong Jesus. No wonder John is called-“John the beloved.”

Pedro at ibang alagad-hindi lubos ang pagtatalaga sapagkat iniwan nila ang Panginoong Jesus sa panahon ng pagsubok. (Joh 16:32 Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.)

3. Judas-nakatalagang umayaw at kumalaban sa Panginoong Jesus.

Both Peter and Judas regretted and were remorseful of the injustice they have done to the Lord. But Peter was not only grieved, he repented. Judas was exceedingly grieved but he never repented. He never returned to Jesus. Peter returned to Jesus’ fold. Have you repented of your sins?

B. Kilalanin ang katawan ng Panginoon (v.29-discern the Lord’s body). Sa Banal na Kasulatan ay may tatlong tinutukoy na katawan ng Panginoong Jesucristo:

[Ang iglesia-ekklesia (Gr.)-hango sa ek (out of) at klesis (to call). Ang iglesia ay binubuo ng lahat na tumalima sa tawag ng Panginoong Jesucristo na umalis o lumabas sa kasalanan at tumungo sa pagsampalataya at pagtatalaga sa Kaniya. (Matt. 9:13) The church is the ecclesiastical body of Christ, Christ being the head who fills all in all and the church (the called out ones) is His body. (Ephe. 1:22-23) Ang Panginoong Jesucristo ang pangulo ng lahat ng bagay sa iglesia na siyang Kaniyang katawan. Ito ay katawan na binubuo ng mga tinawag na lumabas sa kasalanan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagtatalaga, pagpapasakop at paglilingkod ng kanilang lahat sa Panginoong Jesucristo na tumawag sa kanila. Ang tumawag sa kanila ay hindi pastor, hindi pare, hindi ministro. Ito ay hindi lamang pagsali o pagpapalista at ikaw ay miyembro na ng iglesia. Ito ay bunga ng pakikipagtuos sa Panginoon Jesus bilang Siya ang iyong kaligtasan at buhay na walang hanggan at lahat mo sa buhay.

2. <!–Katawang pasagisag (symbolic body of Christ)-sinasagisag ng tinapay (laman) at ang bunga ng ubas (dugo).

a. Sa Heb. 10:10,12, isa lamang ang handogpatungkol sa kasalanan na kinalulugdan ng Dios (Heb. 10:5-7) at ang paghahandog na ito ay ang pagkakahandog ng katawang tao ni Cristo minsan magpakailanman. Sa Lk. 22:19,20, ang tinapay ay pinagputol-putol at ibinigay ni Jesus sa Kaniyang mga alagad at gayon din ang saro na ibinigay din sa mga alagad. Kung ang tinapay at saro ay nagging tunay na laman at dugo ng Panginoong Jesucristo, noong ihandog Niya ang Kaniyang katawan at mamatay sa krus, magiging dalawang ulit ang paghahandog ng Kaniyang katawan at salungat sa Heb. 10:10,12.

b. Sa Jn. 6:53-58, sabi ng Panginoon na ang Kaniyang laman ay tunay na pagkain at ang dugo Niya ay tunay na inumin. Kaya ang kakain sa laman ni Jesus, na siyang tinutukoy na tinapay na nanaog mula sa langit, ay mabubuhay magpakailan man. Kung literal na iyong tinapay ay laman ng Panginoong Jesus, may buhay na walang hanggan dapat si Judas, lalo na na ang Panginoong Jesus ang nagsubo sa kaniya. (Jn. 13:24-26) Subalit hindi ito tutuo sapagkat ang tawag ng Panginoong Jesucristo kay Judas ay “the son of perdition”- ang anak ng kapahamakan (Jn. 17:12)

c. Sa Jn. 6:53-55, ang laman ni Jesus ay tunay na pagkain at ang dugo ni Jesus ay tunay na inumin. Kaya ang kakain sa laman ni Jesus ay hindi magugutom at ang iinom ng dugo ni Jesus ay hindi na mauuhaw. Itong pagkain ng laman at paginom ng dugo ni Jesus ay literal? Ang kahulugan nito ay nasa Jn. 6:35 na sinasabi ni Jesus, “”I am the bread of life: he that cometh to me shallnever hunger; and he that believeth on me shall never thirst.” Samakatuwid, ang pagkain ng laman ni Jesus ay nangangahulugan na ikaw ay lumalapit sa Kaniya at ang paginom ng Kaniyang 3. Katawang tao ng Panginoong Jesucristo (the human body of the Lord Jesus Christ). hindi kay Maria, hind sa sinomang tao. top

a. Ang katawang tao ng Panginoong Jesus ay hindi hango sa sanglibutan. Sa Heb. 10:5-7, sinasabi doon na noong ang Dios Anak ay paparito sa sanglibutan, Siya ay ipinapaghanda ng Dios Ama ng katawan sa pamamagitan ng Dios Anak (Ephe. 3:11) at sa kapangyarihan ng Dios Espirito (Matt. 1:20; Lk 1:35) ang katawang tao ng Dios Anak ay ipinaglihi ni Maria. Itong katawang tao na ito ay inihandog ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng buong pagsunod sa kaganapan ng kalooban ng Dios Ama na ang sanglibutan na ito na napahamak na ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya ng sinoman sa Panginoong Jesucristo ang tanging kauring Anak ng Dios Ama.

b. Ang katawang tao ni Jesucristo ay hindi hango sa katawang tao ni Maria o ng sinomang tao sapagkat lahat ng tao ay nagkasala buhat kay Adan. (Rom. 3:23; 9-10) Kung may bahid ng kasalanan ang katawang tao ng Panginoong Jesucristo, ang Kaniyang paghahandog ng Kaniyang katawang tao para sa kabayaran ng kasalanan ay maging walang kabuluhan sapagkat iyong Kaniyang katawan mismo ay nangangailangan ng kaligtasan. Hindi tutuo na si Maria ay ina ng pagkatao ni Jesus sapagkat kung siya ay ina ng pagkatao ng Panginoong Jesucristo, may bahid ng kasalanan ang Kaniyang katawang tao sapagkat si Maria ay kabilang sa tao na mula sa lahi ng unang Adan na nagkasala. At lalong-lalong kasinungalingan na sabihin na si Maria ay ina ng Dios sapagkat ang tao na may hanggan ay pagmumulaan ng Dios na walang hanggan. Kaya sa langit walang reyna ng langit. In fact, the Lord commanded Jeremiah not to pray for the people in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem because the Lord will not listen to him. Why? The children gather wood and the fathers kindle the fire and the women knead their dough to make cakes to the queen of heaven. (Jer. 7:16-18)

c. Ang katawang tao ng Panginoong Jesucristo ay hindi hango mula sa kanino mang tao sapagkat noong nasa langit pa ang Panginoong Jesucristo, Siya ay nakapagkatawang tao sapagkat ang tawag Niya sa Kaniyang sarili ay “the Son of man in heaven” at ang turing Niya sa Kaniyang sarili ay the man who came down from heaven as well as the man who ascended up to heaven. (Joh 3:13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.) Noong paparito ang Panginoong Jesucristo, Siya ay naparito na nakapagkatawang tao na, hindi magkakatawang tao pa lamang. (2Jn 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.)

d. kasalanan sapagkat ito ay ipinaghanda labas ng sanglibutan na nasadlak sa kasalanan (Rom. 5:12; 1 Jn. 5:19) bagamat ang katawan na ito nasa anyo ng laman na makasalanan. (Rom. 8:3- For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:) Kaya ang sanglibutan na ito at ang tao ay hindi maaaring panggalingan ng materyales ng katawang tao ng Panginoong Jesucristo.

C. Hatulan ang sarili (v.31-32-for if we judge ourselves, we should not be judged.) Paano tayo maging karapatdapat na makabilang sa banal na salu-salo? 1Co 11:27 Kaya’t ang sinomang kumain ng tinapay, o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.

1. Ibinigay ni Jesus ang Kaniyang sarili sa atin kahit noong tayo ay makasalanan pa. (Rom 5:8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.) Ibinigay ni Jesus ang Kaniyang sarili-ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid (1Pe 3:18-the just for the unjust), ang walang kasalanan para sa makasalanan, ang kaibig-ibig para sa mga hindi kaibig-ibig, ang mayaman para sa mga dukha, ang walang hanggan dahil sa may hanggan. Tayo ba ay karapatdapat sa bigayan na iyan?

2. Hindi natin mapapantayan ang bigayan na iyan, ngunit magagawang karapatdapat. Ibinigay ng Panginoon Jesucristo ang Kaniyang lahat para sa atin. Maging karapatdapat lamang ang iyong pagtanggap sa Panginoong Jesucristo kung ibigay mo rin ang iyong lahat sa Panginoong Jesucristo. Ito ang pagbibigay-katarungan kay Jesus.

3. Illustration: I have just had my birthday last Wednesday. My two granddaughters (Carissa Lois and Christiana Yzabel) both whom I love very much surprised me with their cards. If you were looking for perfection, you would not mind the cards and they would not mean anything. To the perfectionist, they are but scribbles. But I know that my granddaughters prepared these cards with all of their love for their grandpa. They gave their all and their best in preparing these cards. To me they are priceless. I have treasured every card that my children and my grandchildren prepared for me. I have kept them not only in my files but in my heart.

4. In the same way, our lives are far from having a semblance of value, much less being perfect, marred, flawed, blemished, contorted, distorted, disfigured, twisted out of shape, destroyed, shattered, ruined by sin. To the world, we are nothing. But when we give our all to the Lord Jesus Christ, He gives us worth and meaning in our lives. In fact, to the Lord, we are more precious to Him than all the world. (Matt. 16:24) We would not be able to match the Lord’s grace and gift of eternity to us, yet we can give and commit our all to the Lord Jesus Christ.

III. Ibinigay mo na ba ang iyong lahat sa Panginoong Jesucristo? Ikaw ay gagawing karapatdapat na iligtas ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan at makasalo ng Panginoon sa Kaniyang buhay na walang hanggan kung tanggapin mo Siya sa Kaniyang kapuspusan (Jn. 1:16) at italaga mo ang iyong lahat kay Jesus upang Siya na ang kapuspusan ng iyong buhay. (Col. 2:10; 3:11)

top

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: